fbpx

Annie Cheung

未 confirm pre wedding 既時候,已經上過黎試裙,已經試過一次呢條紅裙,雖然無揀到佢係
我Big day 但其實試完好喜歡。到試pre wedding 既衫,我話想揾一條紅裙,我地又相遇啦,因
為上次 free trail 無影相,忘記左佢,但今次係佢揾返我,所以唔揀佢唔得 
個個朋友仔一睇相都話紅裙好吸睛,個個都大讚,知道紅裙好有性格,揀主人架,多謝佢揀我呀